PHP insert data into MySQL Database

PHP insert data into MySQL Database